QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ý thức được tầm quan trọng của Quản trị Công ty, Công ty Cổ phần Thế giới Số (Digiworld Corporation) đã và đang xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp theo thông lệ Quốc tế như chỉ dẫn của IFC (International Finance Corporation) về Quản trị Công ty cũng như hướng đến tiêu chuẩn Quản trị Công ty “ASEAN Corporate Governance Scorecard” nhằm mục đích vận hành Quản trị công ty hiệu quả, từ đó ngày càng nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu rủi ro hoạt động, đầu tư và nâng cao trách nhiệm với cổ đông, đối tác và cộng đồng nói chung.

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức được chuẩn hóa của Digiworld mang lại tính khoa học trong việc phân bổ nhiệm vụ và hiệu quả trong các quy trình làm việc giữa các bộ phận phòng ban nói chung đồng thời mỗi thành viên trong công ty nói riêng. Sự chặt chẽ trong sơ đồ tổ chức là nền tảng cốt lõi để chúng tôi cùng nhau xây dựng Digiworld bền vững trong nhiều năm qua.

Điều lệ

Điều lệ Digiworld bao gồm những thông tin cơ bản về tổ chức cũng như những quy định liên quan đến cơ cấu, cách thức hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy quản lý; quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông và các quy định trong Đại hội Đồng cổ đông.

Quy chế quản trị Nội bộ Công ty

Quy chế Quản trị Nội bộ của Digiworld cụ thể hóa các quy định trong Điều lệ Công ty và bao gồm các quy định khác về công tác tổ chức, phối hợp trong bộ máy quản trị và các công tác liên quan đến việc điều hành công ty.

Quy định về mâu thuẫn quyền lợi

Quy định về mâu thuẫn quyền lợi được xây dựng để đảm bảo: (1) Mọi hoạt động kinh doanh của Digiworld (“Công ty”) được thực hiện một cách trung thực, được kiểm soát chặt chẽ tránh thất thoát về tài chính, tài nguyên và ảnh hưởng đến danh tiếng của Digiworld; (2) Mọi nhân viên trong Công ty đều nhận thức được đầy đủ các tình huống có thể bị xem là gây mâu thuẫn về quyền lợi khi nhân viên làm việc trong tình trạng có mâu thuẫn về quyền lợi; (3) Nhân viên sẽ không được làm những việc mâu thuẫn với lợi ích của Công ty hoặc bất cứ điều gì có thể gây mâu thuẫn quyền lợi với Công ty; (4) Các mối quan hệ có thể dẫn đến mâu thuẫn quyền lợi trong Công ty được theo dõi và cập nhật định kỳ. Từ đó các rủi ro tiềm ẩn được kiểm soát và phòng ngừa.

Quy định về phòng chống hối lộ

Quote: “Quy định về phòng chống tham nhũng, hối lộ được xây dựng để đảm bảo: (1) Mọi hoạt động kinh doanh của Digiworld (“Công ty”) được thực hiện một cách trung thực, có đạo đức và chuyên nghiệp, bảo vệ danh tiếng liêm chính về tài chính cho Digiworld; (2) Mọi nhân viên trong Công ty đều nhận thức được đầy đủ các tình huống có thể bị xem là gây ảnh hưởng đến vị trí công tác của nhân viên khi nhân viên đại diện cho Công ty nhận quà, tặng quà và chiêu đãi khách; (3) Mọi nhân viên Digiworld phải thể hiện tính liêm chính khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, cũng như nhận thức được các hình thức hối lộ để ngăn ngừa và tránh vi phạm.

Quy tắc ứng xử

Bộ quy tắc ứng xử của Digiworld được xây dựng để đảm bảo: (1) Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên giỏi về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức, đáp ứng một cách tốt nhất các yêu cầu trong hoạt động kinh doanh của Digiworld, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu của Công ty trên thị trường; (2) Đảm bảo đội ngũ nhân viên DGW tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và của Digiworld (“Công ty”) trong quá trình hoạt động, duy trì các chuẩn mực về đạo đức xã hội và đạo đức nghề nghiệp; (3) Đảm bảo sự chính trực và công bằng trong quan hệ giữa KHÁCH HÀNG − NHÂN VIÊN − CÔNG TY.