QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ý thức được tầm quan trọng của Quản trị Công ty, Công ty Cổ phần Thế giới Số (Digiworld Corporation) đã và đang xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp theo thông lệ Quốc tế như chỉ dẫn của IFC (International Finance Corporation) về Quản trị Công ty cũng như hướng đến tiêu chuẩn Quản trị Công ty “ASEAN Corporate Governance Scorecard” nhằm mục đích vận hành Quản trị công ty hiệu quả, từ đó ngày càng nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu rủi ro hoạt động, đầu tư và nâng cao trách nhiệm với cổ đông, đối tác và cộng đồng nói chung.

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức được chuẩn hóa của Digiworld mang lại tính khoa học trong việc phân bổ nhiệm vụ và hiệu quả trong các quy trình làm việc giữa các bộ phận phòng ban nói chung đồng thời mỗi thành viên trong công ty nói riêng. Sự chặt chẽ trong sơ đồ tổ chức là nền tảng cốt lõi để chúng tôi cùng nhau xây dựng Digiworld bền vững trong nhiều năm qua.

Điều lệ

Điều lệ Digiworld bao gồm những thông tin cơ bản về tổ chức cũng như những quy định liên quan đến cơ cấu, cách thức hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy quản lý; quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông và các quy định trong Đại hội Đồng cổ đông.

Quy chế quản trị Nội bộ Công ty

Quy chế Quản trị Nội bộ của Digiworld cụ thể hóa các quy định trong Điều lệ Công ty và bao gồm các quy định khác về công tác tổ chức, phối hợp trong bộ máy quản trị và các công tác liên quan đến việc điều hành công ty.