Digiworld lãi 67 tỷ đồng năm 2016, vượt kế hoạch cả năm

IMG_9958

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23.01.2017 – Công ty cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation – mã chứng khoán DGW) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

Theo đó, lũy kế cả năm 2016, Digiworld đạt trên 3.800 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế cả năm thu về 67,44 tỷ đồng, so với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh mà Hội đồng quản trị đã thông qua hồi tháng 7/2016 là 65 tỷ đồng thì công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch hơn 2 tỷ đồng.

Tính riêng quý 4/2016, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 1.010 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng so với quý 4 năm ngoái tương ứng mức tăng trưởng 7%. Lợi nhuận gộp thu về trên 70,33 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính không có nhiều biến động, tuy nhiên chi phí tài chính lại tăng khá mạnh, thêm 2,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong quý chiếm gần một nửa là chi phí lãi vay, còn lại chủ yếu là lỗ chênh lệch tỷ giá, trong khi quý 4 năm ngoái chủ yếu chi cho chi phí lãi vay.

Ngoài ra, chi phí bán hàng cả quý hết gần 40 tỷ đồng, tăng 75% so với quý 4 năm ngoái. Chi phí này tăng nằm trong kế hoach đầu tư, gia tăng đội ngũ phục vụ các việc phát triển kinh doanh thời gian tới.

Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh 4 Quý/ 2016

CHỈ TIÊU4 Quý năm 2016Kế hoạch năm 2016% Đạt được so với kế hoạch năm 2016
Doanh thu thuần3,800,874,090,1353,951,000,000,00096.20%
Lợi nhuận gộp241,562,331,513
Lợi nhuận biên gộp6.36%
Lợi nhuận sau thuế67,439,648,63165,000,000,000104%

Đơn vị tính: đồng VND

Lũy kế cả năm 2016, Digiworld đạt trên 3.800 tỷ đồng doanh thu, đạt 96% so với kế hoạch doanh thu cả năm (3.951 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế cả năm thu về 67,44 tỷ đồng, so với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh mà Hội đồng quản trị đã thông qua hồi tháng 7/2016 thì là 65 tỷ đồng thì công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch hơn 2 tỷ đồng.