DIGIWORLD VƯỢT SỚM KẾ HOẠCH NĂM SAU 11 THÁNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2018, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation-“DGW”) công bố kết quả kinh doanh ước tính 11 tháng năm 2018.

Theo báo cáo, tổng doanh thu và lợi nhuận ước tính 11 tháng năm 2018 của Digiworld so với kế hoạch năm 2018 như sau:

  • Doanh thu 11 tháng: ước đạt 5,460 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch năm.
  • Lợi nhuận sau thuế 11 tháng: ước đạt 103 tỷ, đạt 102% kế hoạch năm.

Như vậy, ước tính kết quả đạt được trong 11 tháng năm 2018, công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm đã đặt ra. Trong đó, doanh thu ước tính 11 tháng của các ngành hàng được phân bổ cụ thể như sau:

(Đơn vị tính:  tỷ đồng)

  • Ngành hàng máy tính xách tay & máy tính bảng: Ước tính doanh thu 2,218 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch.
  • Ngành hàng điện thoại di động: Uớc tính doanh thu đạt 2,166 tỷ đồng, hoàn thành 181% kế hoạch.
  • Ngành hàng thiết bị văn phòng: Ước tính doanh thu đạt 1,016 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch.
  • Ngành hàng tiêu dùng: Ước tính doanh thu đạt 60 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch.

Trong cơ cấu doanh thu, nếu như trước đây ngành hàng máy tính và điện thoại chiếm tỷ trọng chính, thì hiện nay đã có sự tăng trưởng mạnh và đều đặn từ ngành thiết bị văn phòng. Với doanh thu ước tính 11 tháng năm 2018, ngành hàng này đã đạt được 1,016 tỷ đồng, vượt sớm kế hoạch năm 1,000 tỷ, đây cũng là con số cao nhất từ trước đến nay trong ngành hàng này.