VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, DIGIWORLD NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG TỪNG HÀNH ĐỘNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2020 Công ty Cổ Phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation - “DGW”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.
Năm 2019, Digiworld đã xuất sắc vượt xa kế hoạch, đạt doanh thu 8,488 tỷ đồng, tăng 43% và lợi nhuận sau thuế 163 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2018.

Cấu trúc vốn của Digiworld sử dụng hợp lý khi tỷ lệ nợ/tổng tài sản năm 2019 ở mức 0.26%,  giảm đáng kể so với mức 0.38% của năm 2018. Trong khi đó tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu năm 2019 cũng đang giảm xuống mức 0.67 từ mức 1.09 năm 2018. Điều này cho thấy công ty đang theo đuổi chính sách tài trợ an toàn hơn, giảm dần tỷ trọng vay nợ, tập trung phát triển kinh doanh từ nguồn vốn có được từ hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, khả năng sử dụng hiệu quả nguồn vốn lưu động khi vòng quay hàng tồn kho của công ty tăng nhanh qua các năm đạt mức 5.74 năm 2019 so với 5.07 năm 2018. Điều này thể hiện công ty đang thực hiện chính sách quản lý hàng tồn kho tốt hơn, giảm bớt áp lực lên nhu cầu vốn vay tài trợ cho vốn lưu động hàng năm. Vòng quay khoản phải thu của công ty năm 2019 cũng gia tăng lên mức 14.32 so với 10.96 năm 2018. Xét về góc độ tăng trưởng doanh thu năm 2019 đạt mức 42.96% cao hơn tốc độ tăng trưởng khoản phải thu năm 2019 (10.5%) cho thấy công ty đã cải thiện khả năng thu hồi công nợ.

Thêm vào đó, tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận trước thuế của công ty năm 2019 lần lượt đạt 6.45%, 2.46% cải thiện so với năm 2018 ở mức 6.21%, 2.31% nhờ công ty kiểm soát các chi phí vận hành tốt hơn.

Đằng sau những con số tăng trưởng kể trên là tầm nhìn, là chiến lược đúng đắn của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Digiworld với nền tảng quản trị công ty tốt. Theo đó, để công ty hoạt động hiệu quả, Digiworld luôn chủ động với những diễn biến trên thị trường, tập trung quản trị rủi ro các ngành hàng kinh doanh và có cách thức quản trị phù hợp. Chính vì vậy, từ những năm 2000, Digiworld đã quan tâm đầu tư hệ thống quản trị SAP ERP và đến nay tự hào là một trong những doanh nghiệp Việt Nam vận hành thành công hệ thống SAP ERP chuẩn giúp Công ty tối ưu được chi phí, đặc biệt là minh bạch tài chính, dữ liệu báo báo được cập nhật liên tục và độc lập.

Bên cạnh đó, vai trò và trách nhiệm của HĐQT càng lớn hơn trong việc xây dựng chiến lược và phát triển bền vững cho Digiworld. Công ty đang từng bước áp dụng các thông lệ tốt như thành lập Uỷ ban Chuyên trách, hỗ trợ hoạt động Hội đồng Quản trị hiệu quả hơn như: Tiểu ban Kiểm toán, Tiểu ban Đầu tư và Phát triển, Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng. Theo kế hoạch, Digiworld cũng tiếp tục nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời nâng cao vai trò của quản trị và kiểm soát  rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán, kiểm toán cũng như tính minh bạch trong hoạt động của công ty, vai trò của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Vì vậy, những tháng đầu năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19 nhưng nhờ sự vững chắc về nguồn lực, kinh doanh và những điều chỉnh về chiến lược phù hợp, Digiworld đứng vững và phát triển trên thị trường. Thực tế cho thấy, 06 tháng đầu năm 2020, Digiworld vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực khi doanh thu đạt hơn 4,850 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 42% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 91 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với cùng kỳ. Mặc dù thị trường còn nhiều biến động, Digiworld vẫn tiếp tục thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu 10.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 202 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 20% và 25% so với kết quả thực hiện năm 2019. Như vậy, kết thúc 06 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 45% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2020.

Ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Digiworld chia sẻ: “Bối cảnh hoạt động đầu tư toàn cầu đang có nhiều thay đổi và xu hướng đầu tư có trách nhiệm ngày càng được nhà đầu tư quan tâm. Điều này đang đặt ra những thách thức và cơ hội mới cho các doanh nghiệp niêm yết. Vì vậy, muốn trở nên hấp dẫn, thu hút các nguồn lực mới để tăng trưởng, doanh nghiệp niêm yết phải thể hiện được vai trò quản trị tốt của mình. Digiworld cũng xác định rằng, quản trị công ty không phải là công việc có thể thực hiện trong ngắn hạn mà là quá trình cải tiến liên tục. Vì vậy Digiworld thường xuyên rà soát lại cơ cấu, quy trình, quy chế quản trị để kịp thời có những sửa đổi và bổ sung theo các quy định mới của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, giúp việc quản trị hiệu quả hơn, hội nhập hơn. Đồng thời, với quyết tâm xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững, Digiworld luôn chú trọng đến lĩnh vực kinh tế, môi trường, xã hội dựa trên chiến lược phát triển 3C của công ty, bao gồm: Con người - Cơ sở - Cơ hội. Trong đó, “Con người” là yếu tố quan trọng nhất, là điểm tựa để phát triển cơ hội trong kinh doanh; “Cơ sở” là nền tảng tài chính vững mạnh, quy trình quản lý rõ ràng; “Cơ hội” là việc nắm bắt những cơ hội mới để thương hiệu Digiworld xuất hiện và thống lĩnh thị trường. Với chiến lược 3C này của Digiworld chính là nền tảng vững chắc để thực hiện hóa các định hướng của Digiworld trong những năm sắp tới”.