DIGIWORLD VÀO TOP 5 DOANH NGHIỆP QUẢN TRỊ CÔNG TY TỐT NHẤT NĂM 2019



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2019, Công ty Cổ Phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation – “DGW”) vinh dự nhận giải TOP 5 Doanh nghiệp Quản trị Công ty tốt nhất năm 2019, thuộc nhóm Doanh nghiệp Niêm yết có quy mô vốn hóa trung bình do Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng Báo Đầu Tư tổ chức.

Ban tổ chức xây dựng Bộ tiêu chí chấm điểm Quản trị Công ty dựa trên các nguyên tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), khung quản trị công ty của các nước ASEAN, có điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành về quản trị công ty và tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể:

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Quản trị Công ty dựa trên hai cấp độ:

  • Thứ nhất:Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về Quản trị Công ty dành cho công ty đại chúng.
  • Thứ hai:Áp dụng các thông lệ tốt về Quản trị Công ty dựa trên các nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD/G20 năm 2015.

Và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp dựa trên 04 phần cơ bản. Cụ thể:

  • Phần A: Quyền của cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản, nhằm đánh giá việc doanh nghiệp thừa nhận và tạo điều kiện để thực hiện quyền cổ đông như quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội Cổ đông thường niên, quyền tham gia vào các quyết định liên quan tới những thay đổi cơ bản của công ty, tham gia đề cử và bầu chọn thành viên Hội đồng Quản trị…
  • Phần B: Đối xử bình đẳng với cổ đông. Công ty cần đối xử công bằng với tất cả các cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số và cổ đông nước ngoài. Điển hình là các quy trình và thủ tục tiến hành Đại hội Cổ đông phải tạo điều kiện tham gia cho tất cả các cổ đông và không được gây khó dễ hay trở ngại không cần thiết.
  • Phần C: Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong quản trị công ty. Theo nguyên tắc OECD quy định rằng, công tác quản trị công ty cần phải bảo vệ các bên có quyền lợi liên quan, bao gồm người lao động, nhà cung cấp, khách hàng, chủ nợ, môi trường và cộng đồng trong hoạt động liên quan của mình.
  • Phần D: Công bố thông tin và tính minh bạch. Phần này nhằm đánh giá mức độ công khai tính minh bạch của công ty thông qua việc công bố các thông tin quan trọng. Đây là một lĩnh vực rất quan trọng vì chất lượng công bố thông tin càng tốt, công ty càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc thực thi quản trị công ty tốt ở tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, Digiworld đã chủ động áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt nhất nhằm tối đa hiệu quả hoạt động kinh doanh, cũng như hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan.

Đối với yếu tố công bố thông tin và minh bạch, Digiworld tôn trọng các nhà đầu tư và các bên liên quan thông qua việc công bố thông tin về các hoạt động quan trọng của doanh nghiệp, về quản trị công ty một cách kịp thời và minh bạch, thể hiện qua việc cập nhật nội dung công bố thông tin quản trị đầy đủ trên website, bản tin nhà đầu tư và bản tin “Sống” nội bộ hằng quý. Việc công bố thông tin định kỳ được chú trọng, đúng hạn và chất lượng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, giúp các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tiếp cận nhanh chóng các tin tức quan trọng của công ty đầy đủ và chính xác. Trước đó, từ năm 2008, Digiworld đã đầu tư vận hành hệ thống quản trị SAP ERP và đến nay có thể tự hào là một trong số ít những doanh nghiệp Việt Nam vận hành thành công hệ thống này. Chính việc này cũng đã đưa Digiworld lên một tầm cao mới, giúp công ty tối ưu chi phí, tăng lợi nhuận biên. Đặc biệt là đảm bảo sự minh bạch về tài chính, các dữ liệu báo cáo được cập nhật liên tục và độc lập.

Bên cạnh đó, vai trò và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị càng lớn hơn trong việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho Digiworld. Trong đó, tính đa dạng của HĐQT, thể hiện qua sự gia tăng đa dạng về chuyên môn, kinh nghiệm, kiến thức lĩnh vực/ngành nghề… trở nên cần thiết. Công ty từng bước áp dụng các thông lệ tốt như thành lập Ủy ban chuyên trách, hỗ trợ hoạt động của HĐQT hiệu quả hơn như: Tiểu ban đầu tư và Phát triển, tương lai chuẩn bị thành lập Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng. Theo kế hoạch, Digiworld cũng sẽ tiếp tục nâng cao công tác quản trị công ty theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời nâng cao vai trò của quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán, kiểm toán, quản lý rủi ro, cũng như tính minh bạch trong hoạt động của Công ty, vai trò của thành viên HĐQT độc lập.

Ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Digiworld vui mừng chia sẻ: “Bối cảnh hoạt động đầu tư toàn cầu đang có nhiều thay đổi và xu hướng đầu tư có trách nhiệm ngày càng được các nhà đầu tư quan tâm đang đặt ra những thách thức và cơ hội mới cho các doanh nghiệp niêm yết. Muốn trở nên hấp dẫn, thu hút các nguồn lực mới để tăng trưởng, doanh nghiệp niêm yết phải thể hiện được vai trò quản trị tốt của mình. Digiworld cũng xác định rằng, quản trị công ty không phải là công việc có thể thực hiện trong ngắn hạn mà là quá trình cải tiến liên tục. Vì vậy công ty cũng thường xuyên rà soát lại cơ cấu, quy trình, quy chế quản trị để kịp thời có những sửa đổi và bổ sung theo các quy định mới của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, giúp việc quản trị hiệu quả hơn, hội nhập hơn”.

Được biết, để tăng thêm uy tín của giải, Ban tổ chức đã mời bên thứ ba độc lập là nhóm chuyên gia độc lập đến từ Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo (Trường đại học Bách khoa TP.HCM), tổ chức có kinh nghiệm về đánh giá thực thi quản trị công ty trong khu vực ASEAN để thực hiện đánh giá nội dung. Tất cả các báo cáo vào vòng chung khảo của tất cả các hạng mục đều được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PWC. Đây là điểm tích cực, góp phần nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp của cuộc bình chọn. Và theo đánh giá của Hội đồng bình chọn Báo cáo quản trị công ty, lợi ích quan trọng của quản trị tốt là giảm rủi ro, tăng minh bạch, tăng cam kết, từ đó tăng niềm tin của nhà đầu tư và thị trường vào doanh nghiệp. Kết quả cho thấy, các công ty có quản trị tốt có giá cổ phiếu cao hơn các công ty có quản trị kém. Công ty có điểm quản trị cao cũng là công ty có hệ số giá cổ phiếu trên giá trị sổ sách cao hơn các công ty có điểm quản trị thấp.