Thiết bị văn phòng

Hiện nay, với xu hướng chuyển đổi số, mảng thiết bị văn phòn sẽ càng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Digiworld

  • Các sản phẩm tại Digiworld bao gồm: Máy trạm, máy chú, thiết bị lưu trữ dữ liệu, giải pháp mạng an ninh, các sản phẩm IoTs
  • Các đối tác lớn: Logitech, Seagate, Eaton, Xiamomi, Apple, Huawei
  • Khách hàng cuối của mảng thiết bị văn phòng của Digiworld là các tổ chức chính phủ, cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp lớn...

Digiworld có mục tiêu duy trì mức tăng trưởng hàng năm 25%/năm đối với mảng này.

HIện tại, Digiworld chiếm 5% thị trường, do đó, Digiworld còn rất nhiều cơ hội để phát triển

Item child 3